Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że na miesiąc czerwiec 2023 planowane jest rozpoczęcie realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki konstruktywnego współuczestnictwa w życiu rodzinnym.

Program skierowany jest do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą chęć uczestnictwa w programie: problemy emocjonalne, wychowawcze, konflikty w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (Ośrodka Interwencji Kryzysowej) przy ul. Kościuszki 2.

Udział w programie jest bezpłatny.