Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że 15 lipca 2024 r. rozpoczyna się program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc domową, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki konstruktywnego współuczestnictwa w życiu rodzinnym.

Do udziału w programie zapraszamy:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc domową, wobec których prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”;
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą chęć uczestnictwa w programie.

Zgodnie z zapisami Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025 w programie nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi, bez wcześniejszej konsultacji psychiatrycznej czy neurologicznej. Osoby te mogą być uczestnikami programu, jeżeli psychiatra lub neurolog nie zgłoszą przeciwskazań. Uczestnikami programu nie mogą być również osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, chyba, że przeszły podstawowy program leczenia odwykowego lub są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę uczestnictwa terapeuty uzależnień. Uczestnikami programu mogą być także mieszkańcy innych powiatów. Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pok. nr 3, tel 74 867 31 30.