Pierwsza edycja projektu „Siłą dziecka jest rodzina” zakończona!
Czas na podsumowanie zrealizowanych działań!

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wsparciem w ramach projektu „Siłą dziecka jest rodzina” objęto:

 • 48 rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka (łącznie 70 osób),
 • 50 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, w tym: 45 osób z rodzinnej pieczy zastępczej
  i 5 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego lub placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 miejsc;
 • 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

Zrealizowano następujące formy wsparcia:

 1. Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie odbyło się w terminie od 6 lipca 2018 r. do 28.09.2018 r. w wymiarze 62 h, w tym 52 h zajęć teoretycznych i 10 h praktyk, które odbywały się w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz w dwóch rodzinnych domach dziecka z terenu powiatu kłodzkiego. Szkolenie realizowano zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej „Rodzina Razem”. Świadectwa ukończenia szkolenia otrzymało 13 osób.

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje kadr systemu pieczy zastępczej.

Szkoleniami objęto 30 osób – rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Każdy uczestnik odbył trzy spośród sześciu szkoleń tematycznych:

 • Umiejętność stawiania granic – egzekwowanie zasad, konsekwencja postępowania” – szkolenie odbyło się w terminie 22.03.2018 r. – 24.03.2018 r. w wymiarze 12 h. Szkolenie ukończyło 25 os.
 • Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną więzią oraz zrozumieć dziecko po traumie” szkolenie odbyło się w terminie 12.04.2018 r. – 14.04.2018 r. w wymiarze 12 h. Szkolenie ukończyło 13 os.
 • Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego” – szkolenie odbyło się w terminie 23.05.2018 r. – 25.05.2018 r. w wymiarze 12 h. Szkolenie ukończyło 9 os.
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem” – szkolenie odbyło się w terminie 24.09.2018 r. – 26.09.2018 r. w wymiarze 12 h. Szkolenie ukończyło 19 os.
 • Wspieranie więzi rodzinnych – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna. Znaczenie dla dziecka kontaktu z rodziną biologiczną” – szkolenie odbyło się w terminie 22.10.2018 r. – 24.10.2018 r. w wymiarze 12 h. Szkolenie ukończyło 11 os.
 • Szkolenie z zakresu obsługi komputera” – szkolenie odbyło się w terminie 05.11.2018 r. – 07.11.2018 r. w wymiarze 12 h. Szkolenie ukończyło 13 os.
 1. Superwizje dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Wsparciem objęto 12 osób w wymiarze 8 h (4 spotkania po 2 h). Zajęcia prowadzono w dwóch grupach po 6 osób w okresie od 28.03.2018 r. do 29.11.2018 r.

 1. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Wsparciem objęto 20 dzieci, w tym 15 osób z rodzinnej pieczy zastępczej i 5 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach po 10 osób w terminie od 21.02.2018 r. do 04.04.2018 r. w wymiarze po 20 h/ grupę.

 1. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia

Wsparciem objęto 20 dzieci, w tym 15 osób z rodzinnej pieczy zastępczej i 5 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach po 10 osób w terminie od 17.10.2018 r. do 12.12.2018 r. w wymiarze po 20 h/ grupę. Indywidualne poradnictwo realizowano od 30.10.2018 r. do 20.12.2018 r. w wymiarze 4 h na osobę.

 1. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci poniżej 15 roku życia.

Treningami objęto 24 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach po 12 osób w terminie od 22.02.2018 r. do 05.12.2018 r. w wymiarze po 28 h/ grupę.

 1. Socjoterapia dla dzieci poniżej 15 roku życia.

Socjoterapią objęto 30 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia prowadzone były w grupach w terminie od 22.02.2018 r. do 05.12.2018 r. w wymiarze po 28 h/ grupę.

 1. Poradnictwo oraz działania terapeutyczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W okresie od marca 2018 r. do grudnia 2018 r. pięcioro dzieci z placówek opiekuńczo –wychowawczych było objętych poradnictwem specjalistycznym realizowanym przez centrum medyczne Salus w Kłodzku. Zapewniono dzieciom wizyty i porady lekarzy specjalistów, szereg specjalistycznych badań lekarskich, zajęcia z fizjoterapeutą.

 1. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Pomocą pedagogiczną realizowaną w miejscu zamieszkania uczestników projektu obejmowano 30 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. Wsparcie udzielane było w zależności od potrzeb.

 1. Pomoc specjalistyczna dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – badania, konsultacje lekarzy specjalistów, fizjoterapia.

W okresie od marca 2018 r. do grudnia 2018 r. 21 dzieci (zarówno poniżej jak i powyżej 15 roku życia) było objętych poradnictwem specjalistycznym realizowanym przez centrum medyczne Salus w Kłodzku. Zapewniono dzieciom wizyty i porady lekarzy specjalistów, szereg specjalistycznych badań lekarskich, zajęcia z fizjoterapeutą.

 1. Indywidualne korepetycje z matematyki, j. polskiego, historii, j. angielskiego

Korepetycjami objęto 20 uczestników projektu przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparcie udzielane było na bieżąco, w zależności od potrzeb w miejscu zamieszkania uczestnika projektu w okresie luty – grudzień 2018 r. Niektóre dzieci objęte były korepetycjami z kilku przedmiotów. Udzielono wsparcia w łącznym wymiarze 797 h.

 1. Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Z pomocy prawnej w okresie od 30.03.2018 r. do 18.12.2018 r. skorzystały 33 osoby – prowadzący rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Udzielono wsparcia w łącznym wymiarze 100 h.

 1. Poradnictwo psychologiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Indywidualnym wsparciem psychologicznym objęto 45 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej oraz 10 osób – prowadzący rdd i/lub rodziny zastępcze. Wsparcie udzielane było przez dwóch zatrudnionych w projekcie psychologów i odbywało się w miejscu zamieszkania uczestników w wymiarze adekwatnym do potrzeb. Odbyły się również po trzy spotkania psychologiczne grupowe zarówno dla dzieci jak i rodzin zastępczych. Zajęcia prowadzono w trzech grupach po 10 osób w dniach 21.04.2018 r., 06.10.2018 r., 01.12.2018 r.

 1. Obóz terapeutyczno – psychologiczny dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

W terminie od 20.08.2018 r. do 29.08.2018 r. odbył się obóz terapeutyczno – psychologiczny do Dziwnówka, w którym udział wzięło 19 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas obozu prowadzone były zajęcia terapeutyczne w wymiarze po 54 godziny w każdej z dwóch grup. Celem wyjazdu było zmniejszenie występujących deficytów ogólnorozwojowych dzieci oraz zwiększenie samodzielności.

 1. Wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. 45 rodzin zastępczych/prowadzących rdd obejmowano wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.