FE PR DS UE EFSGmina Miejska Kłodzko ogłasza II nabór uczestników do powstałej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która funkcjonuje w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:

  • z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

z gminy miejskiej Kłodzko.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje oraz Regulamin dostępne na stronie: www.klodzko.pl, www.pcpr.klodzko.pl

Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Regulamin rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Formularz zgłoszeniowy

wsparcie na starcie 

 

FE PR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór dzieci i młodzieży do udziału w projekcie

Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.