FE PR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór dzieci i młodzieży do udziału w projekcie

Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

 Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kłodzko w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodzku. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kłodzku prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zamieszkałych w Kłodzku.

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępu środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, wzrost kompetencji kluczowych, społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży, zmniejszenie dysfunkcji i deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży, wzrost samodzielności oraz aktywności społecznej dzieci i młodzieży.

Działania w Projekcie

a. utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
b. realizacja usług opiekuńczych, wychowawczych oraz zajęć dodatkowych, dydaktycznych, wyrównawczych, specjalistycznych i integracyjnych,
c. realizacja zajęć integracyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci poniżej 15r.ż, z pieczy zastępczej,
d. poradnictwo zawodowe dla dzieci powyżej 15r.ż, z pieczy zastępczej, wsparcie usamodzielniania się.

Zakres wsparcia w ramach projektu

Zakres wsparcia w ramach realizacji Projektu obejmuje:

  1. zajęcia dodatkowe wspierające kompetencje kluczowe: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych, z języka polskiego, z języka obcego;
  2. zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne;
  3. warsztaty wyjazdowe;
  4. treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Aktywna integracja o charakterze społecznym będzie prowadzona zarówno dla dzieci poniżej 15 roku życia jak i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Bliższych informacji udziela Daniela Jesionek pod numerem telefonu 74 867 18 06.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

wsparcie na starcie