Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizuje w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. projekt pn.: „Siłą dziecka jest rodzina”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług wsparcia pieczy zastępczej, w tym dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 dzieci, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci, jak również zwiększenie ilości miejsc świadczenia usług w rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do:

 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
 • dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
 • kandydatów na rodziny zastępcze

z terenu powiatu kłodzkiego.

Projekt zakłada poprawę dostępu oraz wzrost jakości usług specjalistycznego wsparcia poprzez realizację działań m.in.:

 • szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
 • szkolenia podnoszące kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizje, pomoc prawną, psychologiczną,
 • treningi kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 15 r.ż., w tym poradnictwo zawodowe oraz specjalistyczną pomoc,
 • treningi kompetencji umiejętności społecznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej poniżej 15 r.ż. w tym socjoterapię oraz specjalistyczną pomoc,
 • poradnictwo oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze dla dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
 • pomoc koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 270 osób (159 kobiet, 111 mężczyzn).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Łączna wartość projektu wynosi 1 998 000 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 898 100 zł, w tym:

 • środki Unii Europejskiej: 1 698 300
 • Budżet Państwa: 199 800

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 867 31 30, 74 865 86 20.