Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizuje projekt pn. „Bądź aktywny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez działania mające na celu integrację społeczną uczestników projektu, jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie i prawidłowe wypełnianie ról społecznych.

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są w wieku:
  - osoby niepełnosprawne: 18 – 65 lat
  - wychowankowie pieczy zastępczej: 15 – 25 lat
 • mieszkają na terenie powiatu kłodzkiego,
 • są bierne zawodowo,
 • korzystają lub korzystały ze wsparcia PCPR w Kłodzku.

W ramach projektu założono kompleksowe wsparcie o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym, z którego skorzysta 90 osób, w tym 66 osób niepełnosprawnych. Grupa docelowa została podzielona na podgrupy, ze względu na zdiagnozowane deficyty i potrzeby:

 1. 66 osób w wieku 18-65 lat (36 kobiet, 30 mężczyzn) z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. 24 osoby w wieku 15-25 lat (15 kobiet, 9 mężczyzn) - wychowankowie pieczy zastępczej i opuszczający pieczę.

Z uwagi na specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych konieczne jest włączenie w zaplanowane działania najbliższego otoczenia tych osób, co służyć ma szeroko rozumianej integracji społeczno-obywatelskiej. W związku z tym wsparciem w projekcie objęte zostaną osoby z otoczenia grup docelowych - 25 osób, spośród których 20 osób będzie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych,
 • wsparcie brokera edukacyjnego,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • wyjazdowa terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna,
 • wyjazd rehabilitacyjny.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 51 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu,
 • 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągnie postęp w rozumieniu efektywności społecznej,
 • 20 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • i niepełnosprawnościami sprzężonymi osiągnie postęp w rozumieniu efektywności społecznej.

Całkowita wartość projektu: 1 060 248

Kwota dofinansowania: 901 048