Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizuje projekt pn. „Bądź aktywny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez działania mające na celu integrację społeczną uczestników projektu, jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie i prawidłowe wypełnianie ról społecznych.