Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku z siedzibą przy ul. Szkolnej 8 jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi dla osób pełnoletnich:

  • przewlekle psychicznie chorych (typ A),
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne(typ B),
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

Dom swoją działalnością obejmuje teren powiatu kłodzkiego. Przeznaczony jest dla 40 osób wymagających wsparcia, częściowej opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku prowadzony jest na zlecenie Powiatu Kłodzkiego przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Kierowanie uczestników na zajęcia w PŚDS następuje na podstawie decyzji wydawanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Sposób funkcjonowania, tryb kierowania, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez środowiskowe domy samopomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji na temat procedury kierowania na zajęcia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku oraz wymaganych dokumentów udziela Kierownik ośrodka pod nr tel. 74 813 67 23.