Pomaganie jest podstawowym aktem ludzkim, uchodzi za akt konstytuujący człowieczeństwo. Swój wyraz znajduje z jednej strony w solidarności, we wspólnym zobowiązaniu do wspierania innych członków społeczeństwa i do pokonywania trudnych sytuacji, z drugiej strony w bezpośredniej miłości do bliskich potrzebujących pomocy. Zatem pomaganie jest specyficzną formą tego, co należy rozumieć przez pojęcie troski o drugiego człowieka.

Domy pomocy społecznej są placówkami przeznaczonymi dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki. U ich podstaw organizacyjnych leżą następujące założenia: potrzeba zróżnicowania oraz możliwie maksymalne dostosowanie warunków i charakteru domu do sprawności i stanu zdrowia mieszkańców; systematycznie zmieniające się proporcje liczby miejsc w poszczególnych typach placówek w zależności od potrzeb społecznych oraz nadanie domom charakteru rodzinnego i prywatnego, aby podopieczni czuli się w nich jak najlepiej.

Domy Pomocy Społecznej stanowią alternatywę dla opieki rodzinnej lub jej kontynuację, a dla wielu stanowią jedyną możliwość godnego życia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga takim osobom poprzez:

 • umieszczanie w DPS o poszczególnych profilach, realizując ustawę o pomocy społecznej;
 • udzielanie informacji na temat sposobu ubiegania się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej;
 • przygotowywanie decyzji w sprawach umieszczenia do domów pomocy społecznej.

Wiele osób, które znalazły się w ciężkich sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych, otrzymały w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wsparcie i uzyskały decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej zapewniają usługi o określonym standardzie przede wszystkim poprzez stworzenie godziwych warunków bytowych swoim pensjonariuszom (osobom niepełnosprawnym) jak również, zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców. Poprzez aktywność realizowane są potrzeby wyższego rzędu:

 • potrzeba przynależności,
 • potrzeba uznania,
 • potrzeba samorealizacji,
 • poczucie własnej wartości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku sprawuje nadzór nad organizowanie i zapewnieniem usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej jak również rozwija ścisłą współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami z całej Polski, poprzez:

 • kompletowanie dokumentacji do DPS,
 • umieszczanie w domach w innych powiatach i województwach,
 • wymianę informacji o rodzajach placówek.

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzyca Kłodzkiej jest przeznaczony dla 82 osób z podziałem na profile:

 • dla osób przewlekle somatycznie chorych - 37 osób
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych - 45 osób

Dom spełnia standardy określone w aktach prawnych oraz świadczy usługi na najwyższym poziomie. Swoim pensjonariuszom zapewnia całodobową opiekę, zaspokaja podstawowe potrzeb bytowe, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych, kulturalnych i społecznych stosownie do indywidualnych potrzeb mieszkańca. Zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Kontakt Pl. Szpitalny 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 02 40
ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 17 22, 74 811 05 55
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z oddziałem w Ścinawce Dolnej 17

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zapewnia opiekę dla:

 • 100 osób przewlekle somatycznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga przebywania w szpitalu,
 • 96 mężczyzn przewlekle psychicznie chorym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego.

Dom świadczy usługi zgodnie ze standardem wyznaczonym przez akty prawne. Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę, a zadania realizowane są z poszanowaniem godności, intymności i wolności oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w placówce. Dom zapewnia swoim mieszkańcom realizację podstawowych potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz zdrowotnych.

Kontakt ul. Parkowa 20, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 30 28, 74 872 30 41
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie realizuje swoją działalność dla 85 osób przewlekle somatycznie chorych. Swoje zadanie realizuje w sposób zapewniający każdemu pensjonariuszowi poszanowanie własnej godności i indywidualności. Dom spełnia standardy opiekuńcze i architektoniczne określone w aktach prawnych.

Kontakt ul. Główna 118, 57-430 Jugów
tel. 74 873 30 06

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku prowadzi działalność przeznaczoną dla 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby kierowane są w oparciu o własna zgodę lub zgodę opiekuna prawnego. Jest to stosunkowo nowa placówka w porównaniu do innych działających na terenie Powiatu Kłodzkiego.

Dom zapewnia pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych. Poprzez prowadzenie rehabilitacji oraz terapii zajęciowej placówka zapewnia podnoszenie sprawności ruchowej. Dom organizuje wiele imprez oraz wyjazdów przeznaczonych dla swoich mieszkańców co zapewnia integrację zarówno z personelem jak i osobami z zewnątrz. W zakresie potrzeb bytowych spełnione są wszystkie standardy wyznaczone przez akty prawne.

Kontakt Podzamek 28, 57-300 Kłodzko
tel. 74 867 28 09, 74 867 85 07
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich

Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich zapewnia opiekę dla 100 dzieci upośledzonych umysłowo. Dom prowadzony jest przez Prowincję Polską Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka. Budynek oraz otoczenie Domu są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich znajduje się również Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Najważniejszym naszym celem jest zapewnienie dziecku domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia.

Kontakt Wiejska 9, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
tel. 74 871 61 62

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21

Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21 przeznaczony jest dla 50 umysłowo upośledzonych chłopców. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i samodzielności, przygotowuje do życia w społeczeństwie i stwarza klimat domu rodzinnego. Dom oraz jego otoczenie jest w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi określone w aktach prawnych.

Kontakt Ścinawka Dolna 21B, 57-410 Ścinawka Średnia
tel. 74 871 53 76

Zasady kierowania i umieszczania w DPS

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.).  Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wydaje decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego,
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, ewentualnie dzieci i rodziców, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.)

W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Powyższe dokumenty powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie do trzech miesięcy od przyjęcia osoby do domu. O terminie przyjęcia osoby do domu zawiadamia pisemnie dyrektor danego domu pomocy społecznej.

KOSZT I ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT:

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania. Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.)
 2. Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 224 ze zm.)
 3. Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2017 r.