Wykaz dokumentacji gromadzonej na okoliczność złożenia przez osobę usamodzielnianą wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej:

 1. Wniosek o przyznanie lub udzielenie pomocy.
 2. Dowód tożsamości- do wglądu.
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną nr rachunku i dane właściciela rachunku, na jaki mają być przekazane środki,
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca złożonego wniosku.
 5. Oświadczenie o okresach pobytu poza rodziną i dane placówek, w których przebywała osoba usamodzielniana.
 6. Potwierdzenie daty opuszczenia placówki, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 7. Potwierdzenie okresu pobytu w placówkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 8. Potwierdzenie okresu pobytu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 9. Orzeczenie sądu oraz skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę.
 10. Potwierdzenie okresu pobytu w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 11. W przypadku osoby opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, informacja, czy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.
 12. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;
 13. Indywidualny program usamodzielnienia zawierający zobowiązanie osoby usamodzielnianej do jego realizacji, opracowany wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie;
 14. W przypadku zmian w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia - modyfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia opracowana przez osobę usamodzielnianą wraz z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzona przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 15. Zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie przez osobę usamodzielnianą nauki
  w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.
 16. Wywiad środowiskowy.
 17. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, zaświadczenia o dochodach.
 18. W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy na usamodzielnienie przed ukończeniem nauki uzasadnienie osoby usamodzielnianej dające podstawę do wypłaty tej pomocy w trakcie trwania nauki.
 19. W przypadku ukończenia szkoły zaświadczenie o ukończeniu szkoły lub kopia świadectwa.
 20. W przypadku porzucenia nauki umożliwiającej przygotowanie zawodowe dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia.
 21. Oświadczenie osoby usamodzielnianej, czy została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
 22. W przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej oświadczenie osoby usamodzielnianej, czy szkoła ta zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie.
 23. W przypadku zmiany na tym samym poziomie kształcenia szkoły lub szkoły wyższej- uzasadnienie zmiany.
 24. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc na kontynuowanie nauki potwierdzenie miejsca zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 25. W przypadku ubiegania się o pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia lub na zagospodarowanie w formie rzeczowej oświadczenie o miejscu osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
 26. W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy na usamodzielnienie pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych; stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych; pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej innych niż wydatki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 27. W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki;
 28. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, dokument potwierdzający przyjęcie na studia.
 29. W przypadku gdy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia, dokument potwierdzający przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 30. W przypadku ubiegania się o pomoc na zagospodarowanie przez osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym – kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 31. W przypadku ubiegania się o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - faktura pro forma lub oferta cenowa ze sklepu.

Dokumentacja składana przez osobę usamodzielnianą:

 1. Wniosek o przyznanie lub udzielenie pomocy.
 2. Dowód tożsamości- do wglądu.
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną nr rachunku i dane właściciela rachunku, na jaki mają być przekazane środki,
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca złożonego wniosku.
 5. Oświadczenie o okresach pobyty poza rodziną i dane placówek, w których przebywała osoba usamodzielniana.
 6. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;
 7. Zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie przez osobę usamodzielnianą nauki
  w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.
 8. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, zaświadczenia o dochodach.
 9. W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy na usamodzielnienie przed ukończeniem nauki uzasadnienie osoby usamodzielnianej dające podstawę do wypłaty tej pomocy w trakcie trwania nauki.
 10. W przypadku ukończenia szkoły zaświadczenie o ukończeniu szkoły lub kopia świadectwa.
 11. W przypadku porzucenia nauki umożliwiającej przygotowanie zawodowe dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia.
 12. Oświadczenie osoby usamodzielnianej, czy została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
 13. W przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej oświadczenie osoby usamodzielnianej, czy szkoła ta zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie.
 14. W przypadku zmiany na tym samym poziomie kształcenia szkoły lub szkoły wyższej- uzasadnienie zmiany.
 15. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc na kontynuowanie nauki potwierdzenie miejsca zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 16. W przypadku ubiegania się o pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia lub na zagospodarowanie w formie rzeczowej oświadczenie o miejscu osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
 17. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, dokument potwierdzający przyjęcie na studia.
 18. W przypadku gdy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia, dokument potwierdzający przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 19. W przypadku ubiegania się o pomoc na zagospodarowanie przez osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym – kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 20. W przypadku ubiegania się o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - faktura pro forma lub oferta cenowa ze sklepu.
 21. W przypadku zmian w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia - modyfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia opracowana przez osobę usamodzielnianą wraz z opiekunem usamodzielnienia.

Pozostała dokumentacja jest gromadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w toku postępowania.