Zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA:

 • Wniosek o przyznanie świadczenia
 • Odpis aktu urodzenia dziecka
 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
 • Dokument potwierdzający miejsce zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, numer PESEL dziecka
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada)
 • Informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka od 1 czerwca 2024 r. na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości:

 • 1002 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1517 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek w kwocie 306 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  w sprawach nieletnich.

Ponadto rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka może ubiegać się o przyznanie świadczeń na pokrycie:

 • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
 • kosztów  związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo;
 • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
 • środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych)
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku (dotyczy rodzin zastępczych zawodowych)

Prowadzący rodzinny dom dziecka oprócz powyższych świadczeń może otrzymać także środki finansowe na:

 • utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.