Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które: mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Do likwidacji barier architektonicznych można zaliczyć np.: przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż windy, platformy pionowej,  przystosowanie łazienki, likwidacja progów, wykonanie podjazdu, wyrównanie podłoża i położenie posadzki antypoślizgowej lub paneli lub wykładziny, poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 90 cm wraz z zakupem, montażem drzwi i ościeżnicy, zakup i montaż podnośników sufitowych, itp. Wysokość dofinansowania likwidacji w/w barier wynosi do  95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Procedura uzyskania dofinansowania jest następująca :

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
 • analiza formalna i merytoryczna wniosku,
 • wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeprowadzona przez pracowników PCPR,
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
 • analiza merytoryczna PCPR dostarczonej dokumentacji,
 • informacja o wysokości przyznanego dofinansowania,
 • podpisanie umowy,
 • realizacja przedsięwzięcia, 
 • zgłoszenie zakończenia prac,
 • dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,
 • wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
 • wypłata należnego dofinansowania
 • informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Realizacja wniosków następuje według daty wpływu kompletnego wniosku. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie. 

Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np.: zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, zakup schodołaza, zakup nasadki toaletowej, wózka toaletowego, zakup i montaż mebli kuchennych dostosowanych dla potrzeb osób poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich, szyn najazdowych, zakup i montaż poręczy
w ciągach komunikacyjnych.

Bariery w komunikowaniu się  to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Do likwidacji barier w komunikowaniu można zaliczyć np.: zakup radiomagnetofonów, powiększalników, lup, monookularów, telefonów komórkowych z programem udźwiękawiającym wyłącznie dla osób niewidomych i niedowidzących, telefonów głośnomówiących, dyktafonów, faksu, komputera wraz z podłączeniem do sieci internetowej.

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania wymaga następujących załączników:

 • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o dochodach,
 • faktura pro forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.