Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez 14 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o wyborze ofert w załączeniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia w załączeniu.

W wyniku konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom otrzymała Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Probus. W ramach projektu utworzono Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku (ul. Okrzei 11/2) oraz Lokalne Punkty Pomocy w Dzierżoniowie, Świebodzicach, Ząbkowicach Śląskich, Wałbrzychu i Boguszowie Gorcach. Szczegółowe informacje w zakresie pomocy udzielanej przez Ośrodek w załączeniu.

Oddział Dolnośląski PFRON poinformował, że z dniem 30 listopada 2019 r. upływa termin na składanie wniosków w ramach nowego obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Informacja na temat możliwości składania wniosków w ramach nowego obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami III w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Uchwała Nr 188/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8" w załączeniu.

Informacja o wyborze oferty w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców (50 miejsc)".

Uchwała Nr 186/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

Informacja o wyborze oferty w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - koedukacyjny (100 miejsc)".

Uchwała  Nr 187/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

Informacja o wyborze ofert w załączeniu.

logo dobry startŚwiadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku osobie usamodzielnianej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uczącej się w szkole (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasa dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzona w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zarządzenie nr 65/2019 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w załączeniu.

Logo AS 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu:

AKTYWNY SAMORZĄD Moduł I
- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu I od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski można składać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok.2/3 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. Wnioski o dofinansowanie Modułu I można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.klodzko.pl i pcpr.bip.klodzko.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660 96 13

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.