Kłodzko 30.11.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 81/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu wnioskodawcy terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi."

W związku z powyższym wznawia się przyjmowanie wniosków w ramach w/w Programu.

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III można pobrać ze strony www.pfron.org.pl lub w PCPR Kłodzko. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 2.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
mgr Anetta Skurzewska

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku oraz terminu naboru wniosków w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez 17 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Wrocław, 10 listopada 2020 r.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu walkę z COVID-19 oraz pomoc osobom bezpośrednio dotkniętym wirusem. Takie wsparcie kierujemy również do osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższych czy opiekunów. Osoby z niepełnosprawnościami w czasach pandemii potrzebują szczególnej uwagi oraz pomocy.

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odnośnie czasowego zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego w załączeniu.

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w Module III.

projekt covid

Powiat Kłodzki przystąpił do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 07.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w załączeniu.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w załączeniu.

Uchwała Nr 186/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego" w załączeniu.

W ramach projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza nabór uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która będzie
funkcjonować w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:
- z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
z gminy miejskiej Kłodzko

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje oraz Regulamin dostępne na stronie: www.klodzko.pl, www.pcpr.klodzko.pl

FE PR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór dzieci i młodzieży do udziału w projekcie

Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.