Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku podejmie współpracę z psychologiem/interwentem kryzysowym władającym językiem ukraińskim.

Prosimy o kontakt pod nr. tel. 74 867 31 30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2022 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2022.

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu:

„AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie #Samodzielni i zaradni, realizowanym przez Fundację Wałbrzych 2000 dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu można skorzystać z 7 - dniowego bezpłatnego pobytu w „Orliku”w Kudowie - Zdroju (może pojechać dziecko bez względu na wiek lub dziecko z opiekunem/rodzicem – obydwie opcje są możliwe).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie oraz ankieta kwalifikacyjna dla uczestnika projektu w załączeniu.

Projekt #Samodzielni i zaradni - informacje

Ankieta wstępnej kwalifikacji dla uczestnika projektu

W ramach projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza II nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która funkcjonuje w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:
- z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
z gminy miejskiej Kłodzko

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Informacje oraz Regulamin dostępne na stronie: www.klodzko.pl, www.pcpr.klodzko.pl
Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2021 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2021.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • w przypadku modułu II: od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2020/2021
  • w przypadku modułu I: od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok. 6 w godz. 730-1530 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530 tel. 74 660 96 13 lub bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie funkcjonował w tutejszej jednostce w godzinach od 7:30 do 18:00 pod numerem telefonicznym 74 867 31 30 oraz pod numerem mobilnym 726 130 988.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewni natychmiastową, bezpłatną oraz anonimową pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej - min. w sytuacji traumatycznej żałoby, w przypadku doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, w przypadku sytuacji utraty zdrowia, mienia lub pracy w wyniku np. kataklizmu, wypadku.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewni krótkoterminowe schronienie i wsparcie ofiarom przemocy.