Ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku w załączeniu.

Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku w załączeniu.

Informujemy, że Powiat kłodzki otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 40 000 zł na realizację projektu pn. „Razem łatwiej” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł.

Logotypy projeku 2022

Pomoc na kontynuowanie nauki - 595 zł miesięcznie.

Pomoc na usamodzielnienie (jednorazowa):

  • 7839 zł - jeżeli osoba przebywała w pieczy zastępczej (w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) przez okres powyżej 3 lat;
  • 3921 zł - jeżeli osoba przebywała w ww. pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat (natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - 3921 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat);
  • 1961 zł - jeżeli osoba przebywała w pieczy zastępczej (w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. Pomoc ta może zostać wypłacona, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. Wartość pomocy na zagospodarowanie to 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności: 3563 zł.

Wyżej wymienione kwoty świadczeń obowiązują od 1 czerwca 2022 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. 2022 poz. 292).

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wymikach konkursu w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w sprawie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022 w załączeniu.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla samorządów, oraz w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych.

Wysokość i wartość pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Kwota podstawy: 1837 zł

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki: 551,10 zł miesięcznie

Wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej: do 5 511 zł, a w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności równowartość tej kwoty

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (tabela)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego przez Uchodźców przebywających na terenie powiatu kłodzkiego.

Kontakt telefoniczny dla osób w języku polskim oraz ukraińskim / rosyjskim: +48 726 130 988


ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ

Центр кризового втручання в Клодзько, інформує про можливість використання психологічної підтримки біженцями, які перебувають у Клодзькому повіті.

Контактний телефон для людей польською та українською / російською мовами: +48 727 130 988