PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w Module III.

projekt covid

Powiat Kłodzki przystąpił do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 07.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w załączeniu.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w załączeniu.

Uchwała Nr 186/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego" w załączeniu.

W ramach projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza nabór uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która będzie
funkcjonować w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:
- z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
z gminy miejskiej Kłodzko

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje oraz Regulamin dostępne na stronie: www.klodzko.pl, www.pcpr.klodzko.pl

FE PR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór dzieci i młodzieży do udziału w projekcie

Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2020 i 2021.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Szczegółowe informacje w załączeniu.