Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla 60 dzieci i młodzieży powyżej 15. roku życia, przebywających w pieczy zastępczej, w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego", dla uczestników projektu konkursowego "Siłą dziecka jest rodzina".

Treść ogłoszenia (PDF)

Informacja o wyborze oferty.