FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do II edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są w wieku:
  - osoby niepełnosprawne: 18 - 65 lat
  - wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą: 19 - 25 lat
 • mieszkają na terenie powiatu kłodzkiego,
 • są bierne zawodowo,
 • korzystają lub korzystały ze wsparcia PCPR w Kłodzku.

Ze wsparcia w ramach II edycji projektu skorzysta łącznie 45 osób, w tym:

 • 33 osoby niepełnosprawne,
 • 12 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych,
 • wsparcie brokera edukacyjnego,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna,
 • wyjazd rehabilitacyjny.

Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 1 września 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2, w godz. urzędowania: 7.30 - 15.30. Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2 lub przesłać drogą pocztową na adres PCPR  w terminie do 30 września 2018 r.

W miesiącu sierpniu 2018 r. osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do tut. Centrum w celu weryfikacji kwalifikowalności do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod nr telefonu: 74 865 81 79.