Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku z siedzibą przy ul. Szkolnej 8 jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi dla osób pełnoletnich:

  • przewlekle psychicznie chorych (typ A),
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne(typ B),
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

Pomaganie jest podstawowym aktem ludzkim, uchodzi za akt konstytuujący człowieczeństwo. Swój wyraz znajduje z jednej strony w solidarności, we wspólnym zobowiązaniu do wspierania innych członków społeczeństwa i do pokonywania trudnych sytuacji, z drugiej strony w bezpośredniej miłości do bliskich potrzebujących pomocy. Zatem pomaganie jest specyficzną formą tego, co należy rozumieć przez pojęcie troski o drugiego człowieka.

Wykaz dokumentacji gromadzonej na okoliczność złożenia przez osobę usamodzielnianą wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej: