Drukuj

Dla dzieci z pieczy zastępczej przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. 500 zł miesięcznie.

  1. Dodatek przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
  2. Dodatek udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
  3. Dodatek należy się zarówno osobom otrzymujących świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osobom otrzymującym świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej.
  4. Dodatek przyznawany jest od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
  5. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy, w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
  6. Dodatek przysługuje niezależnie od dochodu.
  7. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji.