Zasady ogólne

 1. Osobą usamodzielnianą z pieczy zastępczej jest osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
 2. Osobą usamodzielnianą z pieczy zastępczej jest również osoba, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
 3. Osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie.
 4. Osobie usamodzielnianej udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, pomocy prawnej oraz psychologicznej.
 5. W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, pomoc, o której mowa w pkt. 3 i 4, nie przysługuje.

Wybór opiekuna usamodzielnienia i zatwierdzanie indywidualnego programu usamodzielnienia

 1. Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Wzór wskazania opiekuna usamodzielnienia oraz jego zgody jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl/.
 2. Pomocy w realizacji tego obowiązku co do wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego udziela: w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej dyrektor placówki, w której przebywa wychowanek, w przypadku wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej działający na terenie powiatu kłodzkiego.
 3. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Dyrektor placówki i organizator pieczy zastępczej niezwłocznie przekazują dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wskazanie przez wychowanka danych kandydata na opiekuna usamodzielnienia.
 4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przed dokonaniem akceptacji może wezwać wskazaną osobę w celu dokonania oceny, czy osoba ta daje rękojmię należytego wypełniania funkcji opiekuna usamodzielnienia.
 5. Osoba usamodzielniana co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności opracowuje wspólnie z opiekunem usamodzielnienia indywidualny program usamodzielnienia. Wzór indywidualnego programu usamodzielnienia jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl/.
 6. Pomocy w realizacji tego obowiązku co do wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego może udzielić: w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej dyrektor placówki, w której przebywa wychowanek, w przypadku wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej działający na terenie powiatu kłodzkiego.
 7. Indywidualny program usamodzielnienia dyrektor placówki i organizator rodzinnej pieczy zastępczej niezwłocznie przekazuje dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w celu zatwierdzenia.
 8. Indywidualny program usamodzielnienia określa w szczególności: 1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia; 2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.
 9. Indywidualny program usamodzielnienia uwzględnia również zakładane terminy ubiegania się o przyznanie świadczeń przysługujących osobie usamodzielnianej.
 10. Dyrektor placówki i organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazują niezwłocznie dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie indywidualny program usamodzielnienia.
 11. W przypadku, w którym dostarczony indywidualny program usamodzielnienia nie zawiera niezbędnych informacji, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przed zatwierdzeniem może zwrócić się do osoby usamodzielnianej i opiekuna usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym za pośrednictwem dyrektora placówki lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o uzupełnienie.

Pomoc na kontynuowanie nauki

 1. Pomocy na kontynuowanie nauki udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W powiecie kłodzkim zadanie to realizowane jest w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
 2. Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną; roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 3. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w pkt. 2, wlicza się również: okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone; 2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole; w zakładzie kształcenia nauczycieli; w uczelni; na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia; u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 5. Osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.
 6. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są gromadzone dowody na okoliczność złożonego wniosku. Wykaz dowodów zbieranych na okoliczność postępowania w sprawie przyznania świadczeń jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl/
 7. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy na kontynuowanie nauki następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą.
 8. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi w powiecie kłodzkim 595 zł miesięcznie.
 9. Przyznaną pomoc na kontynuowanie nauki wypłaca się do ostatniego dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca, w którym decyzja podlega wykonaniu.
 10. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
 11. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
 12. W przypadku gdy po ukończeniu: 1) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli, 2) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia – pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje także za wrzesień.
 13. W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.
 14. Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana: kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu; została umieszczona w zakładzie karnym.
 15. Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy: w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć; osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.
 16. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji.
 17. Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy: istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana; osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą; osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika; osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia; osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Pomoc na usamodzielnienie

 1. Pomocy na usamodzielnienie udziela starosta właściwy ze względy na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. W powiecie kłodzkim zadanie to realizowane jest w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
 2. Pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną; roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 3. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w pkt. 2, wlicza się również: okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone; okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie. Druk wniosku jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl/.
 5. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są zbierane dowody na okoliczność złożonego wniosku. Wykaz dowodów zbieranych na okoliczność postępowania w sprawie przyznania świadczeń jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl.
 6. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy na usamodzielnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą.
 7. Pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.
 8. W przypadku gdy dochód miesięczny (dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych) osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.
 9. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
 10. W powiecie kłodzkim wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną –3921 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; 2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: 7839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, 3921 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 1961 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 11. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.
 12. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
 13. Przyznaną pomoc na usamodzielnienie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, w którym decyzja podlega wykonaniu.
 14. Przyznania pomocy na usamodzielnienie można odmówić w przypadku, gdy: istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana; osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą; osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika; osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia; osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Pomoc na zagospodarowanie

 1. Pomoc na zagospodarowanie przyznaje starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. W powiecie kłodzkim zadanie to realizowane jest w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
 2. Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną; 2) roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 3. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w ust. 2, wlicza się również: okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone; okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie. Druk wniosku jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl/.
 5. W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.
 6. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są gromadzone dowody na okoliczność złożonego wniosku. Wykaz dowodów zbieranych na okoliczność postępowania w sprawie przyznania świadczeń jest do pobrania na stronie http://pcpr.bip.klodzko.pl.
 7. Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.
 8. W przypadku gdy dochód miesięczny (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych) osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.
 9. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
 10. Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana i wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.
 11. W powiecie kłodzkim wartość pomocy na zagospodarowanie przyznawanej w formie rzeczowej wynosi 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 3563 zł.
 12. W skład pomocy na zagospodarowanie powinny wchodzić rzeczy niezbędne.
 13. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą.
 14. W decyzji określona jest wartość pomocy, mogą zostać również określone jej składniki.
 15. Po otrzymaniu decyzji osoba usamodzielniana dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku fakturę, która dotyczy przedmiotów określonych w decyzji. Nabywcą, określonym na fakturze jest osoba usamodzielniana.
 16. Płatności bezpośrednio na rachunek sklepu określony na fakturze dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
 17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku dokonuje płatności tylko w kwocie określonej w decyzji pod warunkiem, że faktura dotyczy zakupu przedmiotów, które zostały określone w decyzji.
 18. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie przedpłaty na rachunek sklepu wskazanego przez osobę usamodzielnianą. W takim przypadku osoba usamodzielniana zobowiązana jest do dostarczenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku faktury.
 19. Odbiór towaru ze sklepu oraz dostarczenie w miejsce zamieszkania leży po stronie osoby usamodzielnianej.
 20. Przyznania pomocy na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy: istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana; osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą; osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika; osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia; osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

 1. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych polega w szczególności na poparciu wniosku osoby usamodzielnianej o przydział lokalu mieszkalnego składanego w Urzędzie Miasta lub Gminy. Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
 2. Osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych wskazując jednocześnie burmistrza lub wójta, do którego złożyła wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
 3. W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.
 4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku niezwłocznie po otrzymaniu wniosku osoby usamodzielnianej o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych kieruje do odpowiedniego burmistrza lub wójta pismo popierające wniosek osoby usamodzielnianej o przydział lokalu z zasobów Miasta lub Gminy. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego sprawa jest załatwiana w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą.
 5. Osobie usamodzielnianej może zostać również udzielone wsparcie w mieszkaniu chronionym.
 6. Wsparcie w mieszkaniu chronionym udzielane jest na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, na podstawie decyzji administracyjnej starosty kłodzkiego.
 7. Osoba ubiegająca się o udzielenie wsparcia w mieszkaniu chronionym składa wniosek do starosty kłodzkiego za pośrednictwem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu mieszkania chronionego w Nowej Rudzie, przy ul. Fredry 47.
 8. Przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym pomiędzy pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym dokonywane są uzgodnienia w oparciu o formularz uzgodnień, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu mieszkania chronionego w Nowej Rudzie, przy ul. Fredry 47.
 9. Wydanie decyzji o udzieleniu wsparcia w mieszkaniu chronionym lud odmowie udzielenia wsparcia w mieszkaniu chronionym następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą.
 10. Za pobyt w mieszkaniu chronionym osoba usamodzielniana może ponosić opłatę, nie wyższą jednak niż 300 zł miesięcznie. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

 1. Osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
 2. W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.
 3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku niezwłocznie po otrzymaniu wniosku osoby usamodzielnianej o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia podejmuje czynności mające na celu objęcie osoby usamodzielnianej pomocą, w tym kontaktuje się z Powiatowym Urzędem Pracy w celu uzgodnienia możliwych form pomocy osobie usamodzielnianej.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego sprawa jest załatwiana w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą.