Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

 1. Wniosek o przyznanie pomocy.
 2. Orzeczenia sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej lub inny dowód pobytu w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu.
 3. Dowody pozwalające ustalić miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
 4. Dowody pozwalające ustalić termin opuszczenia pieczy zastępczej przez osobę usamodzielnianą.
 5. Dowody pozwalające ustalić okresy pobytu w pieczy zastępczej.
 6. Dowody potwierdzające rodzaj pieczy zastępczej, w której przebywała osoba usamodzielniana przez opuszczeniem pieczy zastępczej.
 7. W przypadku informacji o przerwie w pobycie w pieczy zastępczej z powodu powrotu dziecka do rodziny, dowody potwierdzające przerwę w pobycie.
 8. Akceptacja opiekuna usamodzielnienia przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 9. Oświadczenie strony o dochodach o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), osoby usamodzielnianej, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu (dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,), ewentualnie dowody potwierdzające wysokość tego dochodu.
 10. Dowody potwierdzające sytuację mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą osoby usamodzielnianej (dotyczy pomocy na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w sytuacji, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe).
 11. Zatwierdzony przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie indywidualny program usamodzielnienia, opracowany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, określający w szczególności: zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych. pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.
 12. Wskazanie co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletniości danych osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz pisemna zgoda ww. osoby na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia.
 13. Zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 14. W przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni oświadczenie lub inne dowody potwierdzające, czy szkoła/uczelnia zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie.
 15. W przypadku zmiany na tym samym poziomie szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli, uczelni, kursu lub przygotowania do zawodu- dowody uzasadniające zmianę.
 16. Dowód posiadania przez osobę usamodzielnianą orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o nieposiadaniu takiego orzeczenia (dotyczy pomocy na zagospodarowanie).
 17. Oświadczenie osoby usamodzielnianej o miejscu osiedlenia się (dotyczy pomocy na zagospodarowanie).
 18. Dowody potwierdzające okresy pobytu w placówkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku informacji o pobycie w ww. placówkach.
 19. Dowód przyjęcia na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli w przypadku ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej (dotyczy pomocy na kontynuowanie nauki).
 20. W przypadku składania wniosku o przyznanie pomocy na usamodzielnienie w trakcie pobierania pomocy na kontynuowanie nauki dowody uzasadniające przyznanie ww. pomocy w trakcie pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
 21. Oświadczenie osoby usamodzielnianej, czy została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 22. Dowody pozwalające ustalić, czy strona opuściła samowolnie pieczę zstępczą przed osiągnięciem pełnoletniości.
 23. Dowody pozwalające ustalić, czy został ze stroną rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika stosunek pracy.
 24. Dowody pozwalające ustalić, czy strona uchyla się od podjęcia proponowanego zatrudnienia.
 25. Nr konta wraz z danymi właściciela rachunku, na który mają być przekazywane środki wraz ze zgodą właściciela rachunku, jeżeli właścicielem jest osoba inna niż strona postępowania (nie stanowi dowodu w postępowaniu administracyjnym).