Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Zgodnie z art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

  1. niepełnosprawności,
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni Społecznych, lub
  3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Ustawa o rehabilitacji (…) z dnia 27 sierpnia 1997 r. określa następujące stopnie niepełnosprawności:

  1. znaczny – w odniesieniu do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej  lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  2. umiarkowany – w odniesieniu do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
  3. lekki – w odniesieniu do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającej ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności składa się do właściwego miejscowo (według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Osoby, które przed dniem 01 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, a także uznano je za stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…) z dnia 27 sierpnia 1997 r., jeżeli przed dniem 01 stycznia 1998 r., orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nie utraciło mocy.

Dz. U. 2015 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.