Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" została wyłoniona oferta Towarzystwa Społecznego RAZEM, mającego siedzibę w Kłodzku ul. Grottgera 8.

Dyrektor PCPR informuje, że zaplanowane w dniu 2 marca 2017 r. szkolenie związane z zasadami wypełniania ofert na realizację zadania publicznego nie odbędzie się.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje o przesunięciu terminu dokonania wyboru oferty do dnia 28 lutego 2017 r. spośród złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej".

Szczegóły ogłoszenia (PDF)