Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Wyniki konkursu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że można składać wnioski w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu II: od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul Kościuszki 2, w pokoju 2/3 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.klodzko.pl/druki

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660 96 13

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez 14 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o wyborze ofert w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

OGŁOSZENIE o konkursie.

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

FEPR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzona jest rekrutacja uczestników do II edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

CZYTAJ WIĘCEJ...

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla 60 dzieci i młodzieży powyżej 15. roku życia, przebywających w pieczy zastępczej, w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego", dla uczestników projektu konkursowego "Siłą dziecka jest rodzina".

Treść ogłoszenia (PDF)

Informacja o wyborze oferty.

FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do II edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dobry StartŚwiadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie "Dobry start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej w  terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Złożenie wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.