logo dobry startŚwiadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku osobie usamodzielnianej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uczącej się w szkole (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasa dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzona w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zarządzenie nr 65/2019 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w załączeniu.

Logo AS 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu:

AKTYWNY SAMORZĄD Moduł I
- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu I od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski można składać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok.2/3 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. Wnioski o dofinansowanie Modułu I można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.klodzko.pl i pcpr.bip.klodzko.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660 96 13

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Wyniki konkursu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że można składać wnioski w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu II: od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul Kościuszki 2, w pokoju 2/3 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.klodzko.pl/druki

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660 96 13

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez 14 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o wyborze ofert w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

OGŁOSZENIE o konkursie.

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

FEPR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzona jest rekrutacja uczestników do II edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

CZYTAJ WIĘCEJ...

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla 60 dzieci i młodzieży powyżej 15. roku życia, przebywających w pieczy zastępczej, w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego", dla uczestników projektu konkursowego "Siłą dziecka jest rodzina".

Treść ogłoszenia (PDF)

Informacja o wyborze oferty.