Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku w załączeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski realizuje program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM.

Program Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek KRYZYSU PSYCHICZNEGO, doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Szczegóły w załączeniu.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Treść Uchwały Nr 216/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia w załączeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski realizuje program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób, które przeszły WYLEW.

Program Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek WYLEWU, doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Szczegóły w załączeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski realizuje program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób chorujących na CUKRZYCĘ.

Program Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek  CUKRZYCY, doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Szczegóły w załączeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski realizuje program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób po UDARZE. Szczegóły w załączeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski realizuje program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób po AMPUTACJACH.

Program Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek  AMPUTACJI, doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Szczegóły w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II.

Termin przyjmowania wniosków: od 09 września 2022 r. do 10 października 2022 r. dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, w godz. 7:30 - 15:30 oraz drogą pocztową na podany wcześniej adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 tel. 74-660-96-13 lub bezpłatna infolinia: 800-889-777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.