W ramach projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza nabór uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która będzie
funkcjonować w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:
- z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
z gminy miejskiej Kłodzko

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje oraz Regulamin dostępne na stronie: www.klodzko.pl, www.pcpr.klodzko.pl

FE PR DS UE EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór dzieci i młodzieży do udziału w projekcie

Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2020 i 2021.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Informujemy, że w okresie przejściowym, w związku z zagrożeniem epidemicznym, pracownicy zajmujący się programem "Aktywny Samorząd" dostępni są pod wskazanymi numerami telefonów.

Teresa Ludwin: 604-075-698, 74-867-39-49

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych  z tytułu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom wymagających pilnej pomocy psychologicznej w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV -2 udzielamy wsparcia psychologicznego od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.          w godzinach: 8.00 - 12.00 pod numerem telefonu 74 660 96 19.

W związku  z rozprzestrzenianiem się Wirusa SARS-CoV -2 informujemy, że w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom wymagających pilnej pomocy np. w formie poradnictwa Ośrodek Interwencji Kryzysowej proponuje:

- kontakt telefoniczny w godzinach pracy OIK/ teleporadnictwo /tel. 74 865 86 58 ;

- kontakt poprzez SKYPE'a; Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kłodzko /e-maila/

- w sytuacjach najwyższego kryzysu psychologicznego możliwość bezpośredniego spotkania przy zachowaniu niezbędnych warunków do przeprowadzenia interwencji / odpowiednia odległość, nie podawanie ręki, itd./;

OIK podejmuje kontakt telefoniczny ze wszystkimi umówionymi osobami w celu ustalenia odpowiadającej formy kontaktu.