Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w sprawie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022 w załączeniu.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla samorządów, oraz w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych.

Wysokość i wartość pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Kwota podstawy: 1837 zł

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki: 551,10 zł miesięcznie

Wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej: do 5 511 zł, a w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności równowartość tej kwoty

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (tabela)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego przez Uchodźców przebywających na terenie powiatu kłodzkiego.

Kontakt telefoniczny dla osób w języku ukraińskim/rosyjskim: +48 665 773 500

Kontakt telefoniczny dla osób polskojęzycznych: +48 726 130 988


ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ

Центр кризового втручання в Клодзько, інформує про можливість використання психологічної підтримки біженцями, які перебувають у Клодзькому повіті.

Контактний телефон для людей українською / російською: +48 665 773 500

Контактний телефон для польськомовних людей: +48 726 130 988

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku podejmie współpracę z psychologiem/interwentem kryzysowym władającym językiem ukraińskim.

Prosimy o kontakt pod nr. tel. 74 867 31 30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2022 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2022.

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku w załączeniu.