Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art.32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r; poz. 1868 z zm.) oraz art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r: poz.450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.

Celem konkursu ofert jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie finansowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2018 i 2019.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił procedury obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 r., które znajdują się na witrynie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl.

Jednocześnie podaję, że ewentualne wnioski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w terminie do 2 lutego 2018 r. w formie papierowej lub elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dyrektor PCPR w Kłodzku
mgr Jacek Kubicki

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie i prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku" została wyłoniona oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica.

Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację w wysokości 5 715 360 zł, w tym:

  • w roku 2018: 1 890 000 zł
  • w roku 2019: 1 905 120 zł
  • w roku 2020: 1 920 240 zł

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 r.

Treść ogłoszenia (PDF)

FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do dnia 30 września 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do I edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020