FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do II edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dobry StartŚwiadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie "Dobry start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej w  terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Złożenie wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art.32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r; poz. 1868 z zm.) oraz art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r: poz.450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.

Celem konkursu ofert jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie finansowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2018 i 2019.

Treść ogłoszenia w załączeniu.