Drukuj

FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do II edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

Ze wsparcia w ramach II edycji projektu skorzysta łącznie 45 osób, w tym:

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 1 września 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2, w godz. urzędowania: 7.30 - 15.30. Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2 lub przesłać drogą pocztową na adres PCPR  w terminie do 30 września 2018 r.

W miesiącu sierpniu 2018 r. osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do tut. Centrum w celu weryfikacji kwalifikowalności do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod nr telefonu: 74 865 81 79.