Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.

Celem konkursu ofert jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie finansowe.

Wysokość środków PFRON zaplanowanych w 2018r. na realizację konkursu wynosi 60 000zł. Kwotę przyznanego dofinansowania dla uprawnionego podmiotu określa się w maksymalnej wysokości do 10 000zł.

Treść ogłoszenia (PDF)

Wzór oferty (DOC)

Wzór sprawozdania końcowego (DOC)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert