Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art.32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r; poz. 1868 z zm.) oraz art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r: poz.450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

 

Przedmiotem konkursu jest wybór ofert uwzględniających:

  • społeczną integrację osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego,
  • prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych

w formie powierzenia lub wsparcia.

Wysokość środków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2018 rok przeznaczonych na realizację programu w powyższym zakresie wynosi 45 000 zł. Kwotę przyznanego dofinansowania dla uprawnionego podmiotu określa się w maksymalnej wysokości do 10 000 zł.

Treść ogłoszenia (PDF)

Wzór oferty (DOC)

Wzór sprawozdania końcowego (DOC)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert