Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina zastępcza może skorzystać w PCPR z pomocy: m.in. psychologa, radcy prawnego, pedagoga.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

PCPR Kłodzko PCPR Kłodzko

  • Dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej.
  • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
  • Nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona.
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
  • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
  • Uzyskały pozytywną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.