FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do dnia 30 września 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do I edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są w wieku:
  - osoby niepełnosprawne: 18 – 65 lat
  - wychowankowie pieczy zastępczej: 15 – 25 lat
 • mieszkają na terenie powiatu kłodzkiego,
 • są bierne zawodowo,
 • korzystają lub korzystały ze wsparcia PCPR w Kłodzku.

Ze wsparcia w ramach I edycji projektu skorzysta łącznie 45 osób, w tym:

 • 33 osoby niepełnosprawne,
 • 12 wychowanków pieczy zastępczej.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych,
 • wsparcie brokera edukacyjnego,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna,
 • wyjazd rehabilitacyjny.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2 lub przesłać drogą pocztową na adres PCPR - w terminie do 30 września 2017 r.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2, w godz. urzędowania: 7.30 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod nr telefonu: 74 865 81 79.