Pomoc na kontynuowanie nauki - 595 zł miesięcznie.

Pomoc na usamodzielnienie (jednorazowa):

  • 7839 zł - jeżeli osoba przebywała w pieczy zastępczej (w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) przez okres powyżej 3 lat;
  • 3921 zł - jeżeli osoba przebywała w ww. pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat (natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - 3921 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat);
  • 1961 zł - jeżeli osoba przebywała w pieczy zastępczej (w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. Pomoc ta może zostać wypłacona, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. Wartość pomocy na zagospodarowanie to 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności: 3563 zł.

Wyżej wymienione kwoty świadczeń obowiązują od 1 czerwca 2022 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. 2022 poz. 292).