logo dobry startŚwiadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku osobie usamodzielnianej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uczącej się w szkole (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasa dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzona w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez ww. osobę uczącą się 20-tego roku życia, a w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24-tego roku życia.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20-tego roku życia przez ww. osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym osoba ucząca się kończy 20-ty rok życia;
  2. ukończenia 24-tego roku życia przez ww. osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym osoba ucząca się kończy 24-ty rok życia - w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby otrzymać wsparcie, ww. osoba ucząca się, zamieszkująca na terenie powiatu kłodzkiego, składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej w  terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Złożenie wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.