Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2021 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2021.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • w przypadku modułu II: od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2020/2021
  • w przypadku modułu I: od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok. 6 w godz. 730-1530 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530 tel. 74 660 96 13 lub bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie funkcjonował w tutejszej jednostce w godzinach od 7:30 do 18:00 pod numerem telefonicznym 74 867 31 30 oraz pod numerem mobilnym 726 130 988.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewni natychmiastową, bezpłatną oraz anonimową pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej - min. w sytuacji traumatycznej żałoby, w przypadku doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, w przypadku sytuacji utraty zdrowia, mienia lub pracy w wyniku np. kataklizmu, wypadku.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewni krótkoterminowe schronienie i wsparcie ofiarom przemocy.

 

Kłodzko 30.11.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 81/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu wnioskodawcy terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi."

W związku z powyższym wznawia się przyjmowanie wniosków w ramach w/w Programu.

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III można pobrać ze strony www.pfron.org.pl lub w PCPR Kłodzko. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 2.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
mgr Anetta Skurzewska

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku oraz terminu naboru wniosków w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez 17 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Wrocław, 10 listopada 2020 r.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu walkę z COVID-19 oraz pomoc osobom bezpośrednio dotkniętym wirusem. Takie wsparcie kierujemy również do osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższych czy opiekunów. Osoby z niepełnosprawnościami w czasach pandemii potrzebują szczególnej uwagi oraz pomocy.

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odnośnie czasowego zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego w załączeniu.

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w Module III.

projekt covid

Powiat Kłodzki przystąpił do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 07.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w załączeniu.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w załączeniu.

Uchwała Nr 186/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego" w załączeniu.